آریاک الکتریک

English Sunday 29 November 2020
صفحه اصلی>پروژه ها>دانشگاه ها و خوابگاه ها>پروژه های قدیمی
Loading the player ...

پروژه های قدیمی

دانشگاه علوم پايه قزوين
دانشگاه بين‌المللي امام خميني ( ره ) قزوين - خوابگاه ، كتابخانه و پروژه آمفي تئاتر
دانشگاه شهيد چمران اهواز – خوابگاه
دانشگاه علوم پزشكي كاشان - خوابگاه
دانشگاه علم و صنعت اراك
دانشگاه شيميايي و سلولزي پرديس
دانشگاه مازندران ، دانشكده علوم پايه بابلسر
دانشگاه علوم پزشكي تهران - 2 پروژه
دانشگاه مشهد - خوابگاه
دانشگاه علم و صنعت تهران - خوابگاه
دانشگاه لرستان - خوابگاه
دانشگاه شهر كرد – خوابگاه
دانشگاه بيرجند - خوابگاه
دانشگاه شاهد
دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دانشگاه تبريز - خوابگاه
دانشگاه تربيت معلم كرج
دانشگاه باهنر كرج
دانشگاه كشاورزي كرج
دانشگاه هنر كرج
دانشگاه علوم پزشكي تبريز ( وزارت بهداشت )
دانشگاه اردبيل - خوابگاه
دانشگاه اهواز - خوابگاه
دانشگاه گرگان - خوابگاه
دانشگاه رازي كرمانشاه - خوابگاه
دانشگاه اصفهان - خوابگاه شماره 2 و 5
دانشگاه الزهرا - خوابگاه
دانشگاه فردوسي مشهد – خوابگاه
دانشگاه علامه طباطبايي - خوابگاه
دانشگاه شيراز - خوابگاه
دانشگاه بابلسر - خوابگاه
دانشگاه نور - خوابگاه
دانشگاه بوشهر - خوابگاه و كتابخانه
دانشگاه شهيد بهشتي تهران
دانشگاه علامه طباطبايي تهران
دانشگاه آزاد تهران- واحد دكترا
دانشگاه سيستان و بلوچستان
دانشگاه تربيت مدرس تهران
دانشگاه تهران - مخزن و كتابخانه مركزي ، ساختمان اداري
دانشگاه صنعتي شريف - جهاد دانشگاهي
دانشكده صنايع سلولزي چوكا
دانشگاه زنجان - خوابگاه ، مركز كامپيوتر تحصيلات تكميلي و دانشگاه فيزيك
دانشكده پيراپزشكي خرم آباد
دانشكده علوم پزشكي اراك

دانشكده علوم پزشكي بوشهر